JUDr. Miroslav Černý, advokát

 
 
 
 
 

 
Ve své advokátní kanceláři nedaleko náměstí Míru a I. P. Pavlova v Praze 2 nabízím komplexní služby v oblasti generální praxe, jsem advokát zapsaný u České advokátní komory pod ev. číslem 02611.

Po studiích na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem pracoval na vedoucích pozicích v oblasti bydlení na Úřadu městské části Praha 3 a 9 a v oblasti bytové politiky hlavního města Prahy. Advokátní praxi vykonávám od roku 1994 se specializací na právo nemovitostí, bytové právo a správu nemovitostí. 30letá praxe, odbornost, spolehlivost, flexibilita, diskrétnost a individuální přístup ke klientům jsou pro mne samozřejmostí.

Nabízím právní poradenství v celém rozsahu platného tuzemského práva, ve věcech nemovitostí, rozvodových řízení, majetkových vypořádání, vypořádání vlastnických či spoluvlastnických vztahů, výživného, vyřizování dědických záležitostí, exekučních řízení, vymáhání náhrad škod, zastoupení před civilními, rozhodčími i trestními soudy, stejně tak jako před veškerými orgány státní správy.
 

 
 
 
 
JUDr. Miroslav Černý, advokát
 
 
 
 
 
 

Nemovité věci,
poskytování právních služeb realitním kancelářím,
bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek

 

 
Poskytuji komplexní servis při převodu nemovitých věcí včetně úschovy kupní ceny v advokátní úschově, vypracuji i analyzuji uzavírané smlouvy. Zabývám se komplikovanými obchody s nemovitými věcmi, zejména zatíženými exekucemi a jinými omezeními. Poskytuji právní služby realitním kancelářím.
 
Vypracuji
 • smlouvu o zprostředkování, rezervaci, o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, jako je smlouva o smlouvě budoucí kupní, smlouva kupní nebo darovací
 • návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • smlouvu o svěření finančních prostředků, popř. listin do advokátní úschovy
 • smlouvu nájemní a podnájemní
 • smlouvu o převodu družstevního podílu, o finančním vyrovnání
 • smlouvu o zřízení zástavního práva, služebnosti, reálného břemene, předkupního práva
 
 
Reviduji smlouvy a zajistím
 • advokátní úschovu při vypořádání kupní ceny v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky České advokátní komory
 • ověřování pravosti podpisů na listinách mnou sepsaných i nesepsaných
 
 
 
Řeším a poskytuji poradenství ve věci
 • podílového spoluvlastnictví a jeho vypořádání
 • nájmů a podnájmů staveb a pozemků, bytů, nebytových prostor
 • zástavních práv a věcných břemen
 • vymáhání pohledávek, vypracování exekučních návrhů
 
 
 
 
Zastupuji v
 • jednáních a v řízeních s katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy
 • exekučních řízeních
 • komunikaci s věřiteli i dlužníky, exekutory
 • souvislosti s uplatňováním zjevných a skrytých vad nemovitých věcí
spolupracuji se znalci a exekutory
 
 
Poskytuji právní služby bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek
 
 • připravím dokumentaci ve vztahu k nemovitým věcem
 • účastním se jednání spoluvlastníků nemovitých věcí
 • zabývám se právem vlastníků bytových jednotek a právem bytových družstev
 • vypracuji prohlášení vlastníka budovy
 • vypracuji převodní smlouvy o převodech jednotek z vlastnictví družstva do vlastnictví členů včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • účastním se členských schůzí družstva nebo shromáždění společenství vlastníků jednotek
 • vypracuji stanovy společenství vlastníků jednotek
 • zajistím účast notáře na 1. schůzi shromáždění vlastníků jednotek
 • sepisuji a podávám návrhy na zápisy a zápisy změn společenství vlastníků jednotek do rejstříku SVJ včetně doprovodné dokumentace
spolupracuji s notáři a likvidátory družstev
 
 
 
 

Úschova finančních prostředků i listin

 

 
Finanční transakce probíhají bezhotovostním převodem v souladu s právními předpisy, prostředky jsou uloženy na účtu úschovy advokáta, odlišného od ostatních bankovních účtů, jedinečného pro každou jednotlivou úschovu u banky, v souladu se smlouvou o svěření finančních prostředků. Účet úschovy slouží po dobu platnosti smlouvy výhradně pro daný obchodní případ, strany smlouvy jsou informovány o pohybech na účtu advokátní úschovy.
 
 
 
 

Občanské právo

 

 
Zastupuji klienty v řízení
 • civilním
 • dědickém
 • rozhodčím
 • o náhradách škod, ušlého zisku, bezdůvodné obohacení

poskytuji
 • poradenství při řešení případu včetně možnosti smírného řešení

sepisuji
 • právní analýzy, stanoviska a další listiny právního charakteru
 • návrhy na vydání předběžných opatření
 • návrhy na výkon rozhodnutí
 
 
 

Rodinné právo

 

 
Zastupuji klienty
 • v rozvodovém řízení

a ve věcech
 • výživného a úpravy poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • výživného mezi manželi
 • vypořádání společného nájmu bytu
 
 
 
 
 

Dědické právo

 

 
Zastupuji klienty v/e
 • pozůstalostním řízení, nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
 • vedení dědických sporů
 • sepisování závětí
spolupracuji s notáři
 
 
 

Pracovní právo

 

 
Pomohu v/e
 • vztazích souvisejících s pracovním poměrem jak za zaměstnance, tak zaměstnavatele
 • řešení pracovněprávních sporů, skončení pracovního poměru (např. neplatné rozvázání pracovního poměru a nároky z tohoto plynoucí)
 • zastupování v pracovněprávních sporech v řízení před soudy, zastupování před kontrolními orgány
 • sepisu pracovních smluv
 • sepisu výpovědí z pracovního poměru
 • uplatnění nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 
 
 
 
 

Trestní právo

 

 
Poskytuji
 • obecné konzultace v oblasti trestního práva
 • obhajobu v trestním řízení od podání vysvětlení přes vyšetřování až po zahájení trestního stíhání
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • přípravu veškerých procesních podání v trestním řízení, sepis trestních oznámení
 
 
 

Správní právo

 

 
Zastupuji v/e
 • správním řízení před správními orgány a správními soudy
 • podání opravných prostředků proti rozhodnutí správního orgánu, žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
 
 
 
 
 

Vymáhání pohledávek

 

 
Poskytnu pomoc při vymáhání pohledávek jak v rámci mimosoudního řešení, tak v řízení před soudy a rozhodčími orgány.
 
 
 
 

Smluvní odměna

 

 
Stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na okolnosti každého konkrétního případu a možnosti klienta, je sjednávána individuálně dle náročnosti a obsáhlosti věci, a to jako odměna:
 
 
úkonová
 
určena počtem úkonů při dohodnuté fixní částce za jeden úkon právní služby
 
 
 
časová
 
určena počtem hodin při dohodnuté fixní částce za jednu hodinu právních služeb
 
 
 
paušální
 
sjednaná pevnou částkou za komplexní vyřízení věci; v případě dlouhodobé spolupráce je sjednán určitý počet garantovaných hodin právních služeb v rámci kalendářního měsíce
 
 
 
 

Mimosmluvní odměna

 

 
Není-li odměna upravena dohodou s advokátem, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Jsem plátcem DPH.

Odměna nezahrnuje platby za soudní a správní poplatky, zálohy na zpracování znaleckých posudků atp. Na nutnost těchto výdajů je klient vždy předem upozorněn.
 
 
 
 
 

Kontakt

 
 

JUDr. Miroslav Černý

 
 
 
 
 
Balbínova 224/3
120 00 Praha 2 - Vinohrady
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenční číslo ČAK 02611
IČ: 131 02 885
ID DS: 5cuht6z
 
 
 
 
 
 
 
 
+420 224 219 981
 
 
 
 
 
 
 
 
+420 602 343 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máte dotaz právního charakteru? Napište nám!

 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrana osobních údajů

 

 
Advokát jako správce osobních údajů, které jsou mu v souvislosti s poskytováním právních služeb klientem poskytnuty či zpřístupněny, zpracovává tyto osobní údaje výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., (zákon o advokacii), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Správce osobních údajů:

JUDr. Miroslav Černý, advokát, IČ: 131 02 885, sídlem Balbínova 224/3, 120 00 Praha 2
e-mail: judrcerny@volny.cz

Právní základ pro zpracování
 • smlouva o poskytování právních služeb
 • poskytování osobních údajů je povinností klienta na základě smluvního vztahu nebo příslušné právní úpravy

Účel zpracování

 • poskytování právních služeb

Příjemci osobních údajů

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • další příjemci vyplývající z poskytování právních služeb (např. notáři, soudní exekutoři, auditoři, daňoví poradci, znalci apod.)

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Práva klienta:

Právo na přístup k osobním údajům – klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce - advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce - advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud o to při splnění stanovených podmínek klient požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci – advokátovi poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.